Algemene voorwaarden Artistlist

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Artistlist (hierna: de Voorwaarden), welke van toepassing zijn op alle Gebruikers van het platform genaamd Artistlist. Artistlist mag te allen tijde de Voorwaarden aanpassen zonder je daarvan direct op de hoogte te stellen. Omdat je de website www.artistlist.nl of bijbehorende app (hierna: de website) gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn. Mochten er ondanks deze Voorwaarden toch onduidelijkheden, vragen of klachten zijn, kun je contact opnemen met Artistlist middels een mail naar info@artistlist.nl

Artikel 0 - Definities


Artistlist
Het platform Artistlist, opgericht in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 62883763, kantoorhoudende te Amstelvlietstraat 547, 1096 GG te Amsterdam.

Het platform
De (mobiele) website www.artistlist.nl en app waarop onze Service beschikbaar, eigendom is van, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door Artistlist.

Bezoeker
Een persoon die het platform bezoekt.

Gebruiker
De ondernemer of artiest die zich heeft aangemeld bij het platform door middel van het aanmaken van een account als Gebruiker. Artiesten Een persoon die door middel van een aanmelding zijn diensten via Artistlist aanbiedt. Ondernemer Een persoon die diensten afneemt van een ingeschreven artiest.

Boeking
De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst van opdracht, waarin vermeld staan: de prijs van het optreden, benodigdheden, en andere relevante details zoals, maar niet beperkt tot aanvangstijd, eventueel te nemen pauze(s) en eindtijd.

Service
De online service (waaronder de boeking, kwaliteitsbeoordeling, facilitering van facturatie en betalingen) van diensten die van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld door artiesten op het platform.

Profielpagina
Het artiestenprofiel is een functie waarmee uitvoerende artiesten zich via het platform kunnen voorstellen aan ondernemers.

Artikel 1 - Algemeen

 1. Door het aanmelden als artiest of ondernemer op het platform ga je automatisch een overeenkomst aan waardoor je gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden.
 2. Bij aanmelding krijg je de mogelijkheid de voorwaarden in te zien en kun je er vervolgens mee akkoord gaan. Wij zullen de voorwaarden op verzoek ook kosteloos aan je toezenden. De voorwaarden zijn ook direct beschikbaar op www.artistlist.nl.
 3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Gebruiksregels van de website

 1. Je mag de website (www.artistlist.nl) niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schend
 2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  1. Foute of misleidende informatie;
  2. Ongevraagde reclame of spam;
  3. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  4. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  5. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers aan te richten.
 3. Het is niet toegestaan een account aan te maken onder de naam van iemand anders of op een andere manier zich voor te doen als iemand anders, mits door andere nadrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven om als vertegenwoordiger op te treden.
 4. Je mag content in de vorm van tekst, beeld en geluid uploaden waarvan de rechten in eigen beheer zijn. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn en niet in eigen beheer zijn mogen alleen geüpload worden indien:
  1. Er expliciet door de beheerder van de auteursrechten toestemming is verleend aan de profielbeheerder;Het gaat om muziekwerken waarvan de auteursrechten door Buma/Stemra beheerd worden én dit expliciet bij het uploaden aan wordt gegeven. Voor deze werken geldt het volgende: De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Artistlist heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden en dergelijke.
 5. Je zal de verkregen (persoons)gegevens van andere gebruikers geheimhouden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
 6. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de website is bedoeld.
 7. Je mag geen content van de Website kopiëren en/of opslaan tenzij daar expliciet toestemming voor is verleend door de rechtmatige beheerder van de auteursrechten. Bij twijfel kan dit nagevraagd worden door een bericht te sturen naar info@artistlist.nl.
 8. Je mag de website alleen raadplegen met een webbrowser. Het op geautomatiseerde wijze raadplegen van de website (onder anderen door middel van spideren, crawlen, of scrapen) is niet toegestaan.
 9. Je mag de website niet scannen, toetsen of testen op kwetsbaarheden. Veiligheids- en authenticatiemaatregelen mogen niet worden omzeild.
 10. Je zal handelen in goed burgerschap jegens andere gebruikers
 11. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de website misbruikt, kun je een bericht sturen naar info@artistlist.nl.

Artikel 3 - Het platform

Via dit platform biedt Artistlist een online platform aan waar artiesten hun diensten kunnen aanbieden, en waar ondernemers van het platform dergelijke diensten kunnen afnemen door middel van een boeking. Wanneer er een boeking wordt gemaakt via Artistlist, dan gaat u een gesloten Overeenkomst van Opdracht met de dienstverlenende artiest aan, waarin vermeld staan de prijs van het optreden, benodigdheden, en andere relevante details zoals maar niet beperkt tot locatie, aanvangstijd, eventueel te nemen pauze(s) en eindtijd. Artistlist zal vanaf moment van boeking uitsluitend fungeren als tussenpersoon tussen artiest en ondernemer; wij zullen de gegevens van de boeking naar de betreffende artiest en ondernemer sturen en wij sturen u een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de boeking. De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die de gebruikers ons verschaffen. De gebruikers krijgen daarom toegang tot een extranet en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op onze website wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van ons platform of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke gebruiker is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op ons platform wordt getoond. Ons platform is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren van enige Artiest die beschikbaar wordt gesteld. Onze diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, boeking of diensten dan ook die op ons platform worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.  

Artikel 4 - Disclaimer

De inhoud van het platform is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt het platform op eigen risico. Artistlist zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van het platform zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat het platform altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten en diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Artistlist is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) het platform. Handelingen die je op basis van het platform of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor eigen rekening en zijn op eigen risico. Op grond van die foute of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Artistlist en jou tot stand komen. Ook voor aan het platform gekoppelde bestanden of voor op het platform opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Artistlist geen enkele aansprakelijkheid. Artistlist controleert de inhoud die gebruikers van het platform zelf op het platform plaatsen in de basis niet, maar Artistlist kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Artistlist is niet aansprakelijk voor de inhoud en kwaliteit van de artiest. Als je een klacht of opmerking hebt, dan horen we dat graag. Stuur deze klacht of opmerking over de inhoud naar info@artistlist.nl. Je mag het platform gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze intellectuele eigendomsrechten en die van de gebruikers van het platform. Artistlist behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) het platform voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van het platform op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@artistlist.nl aan ons vragen.

Artikel 5 - Beschikbaarheid van het platform

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat het platform beschikbaar is voor zijn gebruikers. Artistlist garandeert echter niet dat het platform foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als het platform niet, niet correct, of niet veilig werkt. Hierdoor is Artistlist ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op het platform.

Artikel 6 - Gebruikersaccount

Om aan te melden bij/gebruik te maken van Artistlist dien je 18 jaar of ouder te zijn. Bij aanmelding wordt voor iedere gebruiker (zowel ondernemer als artiest) van het platform een account aangemaakt. Het is hierbij niet toegestaan als Gebruiker meer dan 1 account te hebben, wel kun je meerdere locaties of profielpagina’s beheren met 1 account. Wij gaan er daarom vanuit dat alles wat er gebeurt op of met jouw account en de daarbij behorende artiest profiel(en) of locatie(s), door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt. Wanneer je denkt of weet dat je account door iemand anders gebruikt/misbruikt wordt, dien je dit zo snel mogelijk te melden via info@artistlist.nl.

Artikel 7 – Artiestenprofiel

 1. De artiest is/zijn de persoon/personen die op het desbetreffende artiestenprofiel getoond wordt of worden (de artiest).
 2. Een artiestenprofiel mag alleen worden aangemaakt en beheerd door de artiest/persoon zelf, of door een vertegenwoordiger die daarvoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gekregen van de artiest.
 3. Een profiel is compleet wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld. Complete profielen kunnen ter goedkeuring worden voorgelegd aan Artistlist. In dit geval streven we ernaar om een compleet profiel binnen vijf werkdagen te keuren.
 4. Alle informatie op het artiestenprofiel dient naar waarheid en zo accuraat mogelijk te worden ingevuld.
 5. Artistlist behoudt het recht om het artiestenprofiel zonder opgaaf van reden te wijzigen, offline te halen of te verwijderen.
 6. In de login-omgeving kan een profiel (tijdelijk) offline worden gehaald door de gebruiker zelf.
 7. Om jouw artiestenprofiel te verwijderen nadat er boekingen plaats hebben gevonden dien je een email met die strekking te sturen naar info@artistlist.nl. Artistlist zal het verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Het verwijderen van een artiestenprofiel kan niet ongedaan worden gemaakt.

Artikel 8 – De aanvraag

 1. De ondernemer kan een aanvraag plaatsen bij een artiest, met deze aanvraag kan de ondernemer bij een artiest de beschikbaarheid peilen.
 2. Om een aanvraag te plaatsen dient gebruiker een profiel aan te maken als ondernemer.
 3. Zowel de ondernemer als de artiest dienen te voorkomen dat de communicatie onnodig wordt vertraagd. Er dient dan ook binnen 24 uur gereageerd te worden door de artiest en binnen 48 uur door de ondernemer of de boeking bevestigd of geannuleerd wordt.
 4. Wanneer de artiest (niet) beschikbaar is voor het optreden dient deze dit aan te geven via de daarvoor bestemde knop in het scherm.

Artikel 9 – De oproep

 1. De ondernemer kan een oproep plaatsen om bij meerdere artiesten snel de beschikbaarheid te peilen.
 2. Het doel van een oproep is de mogelijkheid tot het inhuren van een bepaald soort artiest snel te onderzoeken en de best beschikbare artiest te selecteren.
 3. Het plaatsen van een oproep is vrijblijvend en geschiedt door middel van het oproepformulier op het platform.
 4. Om een oproep te plaatsen dient de gebruiker een ondernemersprofiel aan te maken.
 5. Een oproep dient te omvatten: het budget, datum, start- & eindtijd, gewenste muziekstijl(en) en locatie van het optreden.
 6. Zowel de ondernemer als de artiest dienen te voorkomen dat de communicatie onnodig wordt vertraagd. Er dient dan ook binnen 24 uur gereageerd te worden door de artiest en binnen 48 uur door de ondernemer.
 7. Wanneer artiest een oproep heeft geaccepteerd en ondernemer de boeking van artiest bevestigt, is sprake van een definitieve boeking.

Artikel 10 – Boeking

  1. Wanneer beide partijen een aanvraag of oproep bevestigen is sprake van een boeking.
  2. Het doel van de boeking is het door de artiest en ondernemer vastleggen van afspraken.
  3. Vanaf dit punt is de artiest de opdrachtnemer en de ondernemer de opdrachtgever.
  4. De voorwaarden, de standaardovereenkomst en het privacy beleid van Artistlist maken integraal onderdeel uit van iedere boeking.
  5. Betrokken partijen erkennen dat Artistlist enkel tussenpersoon is en geen contractpartij in deze overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Artistlist faciliteert enkel de totstandkoming van de boeking, welke direct tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten wordt en en in samenwekring met betaalprovider Mollie zorgt voor de financieële afhandeling.
  6. Middels een Standaardovereenkomst zullen Datum, Tijd, Prijs en Locatie van het optreden definitief vastgelegd worden.
  7. De opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de boeking met opdrachtnemer, bekend te zijn met de prestaties van de opdrachtnemer, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet gecontracteerde prestaties.

Artikel 11 – Het optreden

 1. Opdrachtnemer is bekend met apparatuur welke aanwezig is bij opdrachtgever. Indien aanpassing noodzakelijk is, zal opdrachtnemer dit minimaal 1 week voor optreden schriftelijk kenbaar maken.
 2. Opdrachtgever garandeert dat:
  1. Noodzakelijke apparatuur in goede staat aanwezig zal zijn voor de opdrachtnemer, zoals gepubliceerd op diens pagina, daar zij direct onderdeel uitmaken van de boeking. Benodigdheden worden door opdrachtgever verzorgd, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. In geval het optreden in de open lucht plaats vindt, heeft de locatie van het optreden deugdelijk afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van opdrachtnemer.
  3. Indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de opdracht dit noodzakelijk mochten maken zorgt opdrachtgever voor een professionele beveiligingsdienst ter plaatse.
  4. Indien artiest apparatuur meeneemt en stroom is opgenomen in de benodigdheden, er op locatie sprake is van een deugdelijke stroomvoorziening. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door opdrachtgever worden vergoed. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening. Dit tenzij vooraf schriftelijk expliciet anders is overeengekomen bijvoorbeeld omdat opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft gevraagd zelfstandig zorg te dragen voor de stroomvoorziening.
 3. De opdrachtnemer garandeert op het afgesproken tijdstip (ruim voor aanvang van het Optreden) aanwezig te zijn, met alle zaken die vanuit zijn kant voor uitvoering van de opdracht nodig zijn.
 4. Artistlist behoudt zich het recht voor het artiestprofiel en/of account van de betreffende artiest, in geval van schending van artikel 10.3 zonder waarschuwing te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via het platform tot stand gekomen boekingen blijven ook na beëindiging van de artiestenpagina of account staan.
 5. Een artiest bestaande uit meerdere artiestenleden behoudt zich als opdrachtnemer het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting ongeacht de reden van wijziging, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door opdrachtnemer wordt gewaarborgd. Wanneer opdrachtnemer solist is, dat wil zeggen in zijn of haar eentje een optreden verzorgt, is een wijziging in de personele bezetting zonder uitdrukkelijk verleende schriftelijke toestemming door opdrachtgever niet toegestaan.
 6. Opdrachtgever zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, opdrachtnemer op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopenbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de opdrachtnemer en/of Artistlist.
 7. Indien opdrachtnemer op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Opdrachtnemer zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
 8. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij opdrachtnemer of Artistlist.
 9. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer zelf beeld- en/of geluidsopnamen van het optreden wil (laten) maken dient opdrachtgever hiertoe vooraf schriftelijk toestemming te geven.
 10. Vanaf het moment dat opdrachtnemer en diens begeleiders en/of introducees arriveren op de plaats waar de opdracht volbracht dient te worden, staat opdrachtgever garant voor de veiligheid van opdrachtnemer en diens begeleiders en/of introducees.

Artikel 12 - Annulering

 1. Opdrachtgever heeft het recht om de boeking binnen zeven (7) dagen na de elektronische totstandkoming van de boeking kosteloos te annuleren. Dit dient via het Dashboard bij boekingen te gebeuren.
 2. Indien opdrachtgever de boeking niet binnen zeven (7) werkdagen na de elektronische totstandkoming van de boeking heeft geannuleerd is de boeking bindend.
 3. Indien een boeking binnen een maand voor de datum van het optreden tot stand komt, is voornoemde annuleringsperiode niet van toepassing.
 4. Wanneer opdrachtgever de boeking binnen een maand voor het optreden annuleert, dient deze 50% van de prijs alsnog aan opdrachtnemer te betalen.
 5. Wanneer opdrachtgever de boeking binnen een week voor het optreden annuleert, dient deze 75% van de prijs alsnog aan opdrachtnemer te betalen.
 6. In geval van annulering door opdrachtnemer, zal Artistlist alles in het werk stellen een gelijkwaardige vervanging te regelen voor opdrachtgever. Eventuele bijkomende kosten voor de boeking van een vervanger zijn voor kosten van de oorspronkelijk opdrachtnemer.
 7. De opdrachtgever aanvaardt zijn aansprakelijkheid en vrijwaart Artistlist en opdrachtnemer volledig voor iedere aansprakelijkheid van enige derde, welke voortvloeit uit (gedeeltelijke) annulering van de boeking.

Artikel 13 – No-Show

Indien de opdrachtnemer zonder de boeking uit hoofde van een van de in artikel 16 genoemde gronden te ontbinden of de boeking uit hoofde van de redenen genoemd in artikel 11 en 12 te annuleren niet komt opdagen op de overeengekomen tijd en plaats, of meer dan een uur vertraagd is zonder dat opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, is opdrachtnemer in gebreke en beëindigt Artistlist per direct het account van de artiest. Het is deze artiest niet toegestaan een nieuw account aan te maken op Artistlist; ook niet met een ander e-mailadres. Indien Artistlist aanwijzingen heeft dat de betreffende artiest zich opnieuw als artiest heeft geregistreerd, zijn wij gerechtigd het betreffende account zonder waarschuwing te beëindigen. Artistlist hanteert dit strenge beleid omdat een “no-show” ongemak en kosten veroorzaakt voor de opdrachtgever en ernstige schade toebrengt aan de betrouwbaarheid van de dienstverlening van Artistlist. In geval van een no-show stelt Artistlist alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van opdrachtnemer voor opdrachtgever te regelen. Eventuele bijkomende kosten voor het boeken van een optreden van de vervangende artiest komen hierbij voor rekening van de oorspronkelijke opdrachtnemer.  

Artikel 14 - Betaling & Belasting

 1. De opdrachtnemer machtigt Artistlist om in zijn of haar naam een factuur uit te brengen aan de opdrachtgever. Artistlist fungeert hierbij nimmer als contractpartij, maar faciliteert als bemiddelaar de digitale betaling van het optreden.
 2. Alle geldstromen worden beheerd en verzorgd door betaalprovider Mollie.
 3. Opdrachtgever dient uiterlijk 30 dagen na optreden de betaling te hebben voldaan.
 4. Artislist houdt maximaal 9% van de opbrengsten van de artiest excl. btw in voor de bemiddeling.
 5. Wanneer opdrachtgever de betaling heeft voldaan, zal Mollie zorg dragen voor de uitbetaling van de opbrengsten.
 6. Verdiensten worden conform de Standaardovereenkomst uitgekeerd als brutogage. Het doorgeven van verdiensten aan de Belastingdienst is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Artistlist is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de belastingaangifte door gebruikers. Artistlist raadt gebruikers die niet beschikken over toereikende kennis aan voor advies over fiscale aangelegenheden en verplichtingen contact op te nemen met een belastingadviseur.
 7. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, onder meer aan Buma/Stemra met betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15 – Beoordeling

 1. Na een optreden zal Artistlist automatisch een verzoek tot een beoordeling sturen naar de ondernemer en artiest.
 2. Artiest en ondernemer zijn verplicht een beoordeling achter te laten.
 3. Een beoordeling is altijd geheel anoniem.
 4. De Artiest zal ondernemer en andersom eerlijk beoordelen op een aantal vaststaande punten door middel van een 1-5 sterren beoordeling. Maximaal kunnen er 22 sterren toegekend worden op 5 onderdelen.
 5. Het doel is dat beide partijen op basis van voorgaande beoordelingen een keuze kunnen maken of een boeking bij een ondernemer of door een artiest aan zijn kwaliteitsvoorwaarde voldoet. Artistlist is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van deze beoordelingen.
 6. Een beoordeling kan alleen geplaatst worden wanneer een boeking daadwerkelijk en controleerbaar heeft plaatsgevonden.

Artikel 16 – Ontbinding & Overmacht


Ontbinding is gerechtigd in geval van:
  1. Het faillissement van een van de betrokken partijen is uitgesproken
  2. De toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken
  3. De Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend
  4. De Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest.
Er is sprake van Overmacht of Onvoorziene omstandigheden in geval van:
 1. Een pandemie, natuurramp, oorlog of terrorisme
 2. Een verplichte sluiting van de feestlocatie van opdrachtgever zonder dat deze hier directe invloed op heeft.
 3. Bij de zwangerschap van opdrachtnemer of diens echtgenoot/partner niet te voorziene complicaties voordoen.
 4. Ziekte, overlijden of een ongeval bij opdrachtnemer binnen 3 dagen van het optreden waardoor het niet aannemelijk is dat opdrachtnemer zijn verplichting kan nakomen.

Artikel 17 - Uitsluiting

Wanneer Artistlist vindt dat een gebruiker de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Service. Wij hebben te allen tijde het recht om je uit te sluiten van de Service indien wij gedrag of inhoud ongepast achten.

Artikel 18 – Privacy

 1. Door je aan te melden als gebruiker op het platform ben je gebonden aan het Privacybeleid van Artistlist.
 2. Gebruikers verlenen Artistlist toestemming om gebruikerscontent die zij op het platform invoeren of uploaden te verwerken en op te nemen in een of meer bestanden.
 3. De verwerking van gebruikerscontent door Artistlist vindt plaats in het kader van, onder andere, het aanbieden van de diensten van Artistlist, het beheer van de relatie tussen Artistlist en de gebruiker, het management van de technische infrastructuur, het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van marktstudies en markt- en gebruikersanalyses, het verbeteren van de technische infrastructuur van het platform en/of de gebruiksvriendelijkheid van het platform.
 4. Naast de verwerking door Artistlist van gebruikerscontent voor de doeleinden vermeld in Artikel 18.3, verzamelt Artistlist gegevens met betrekking tot bezoek en/of gedrag van een bezoeker en/of gebruiker op de website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om het platform zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoeker en/of gebruiker af te stemmen. Dit laatste gebeurt mogelijk en onder meer door het gebruik van cookies.
 5. De gebruiker verleent Artistlist toestemming om berichten te sturen in het kader van notificaties van Artistlist en updates van enige betekenis aan het (de) e-mailadres(sen) en mobiele telefoonnummer(s) die gebruiker zelf via het platform heeft opgegeven.

Artikel 19 – Bepalingen, Recht en Geschillen

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepaling(en) nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de nietige of vernietigbare bepaling(en) zoveel als mogelijk weergeven.
 2. Op alle Boekingen gesloten via het platform van Artistlist en overeenkomsten gesloten met Artistlist is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die voortvloeien uit Boekingen gesloten via het platform van Artistlist of overeenkomsten gesloten met Artistlist zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.